Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật thanh tra năm 2004, trước đây Pháp lệnh Thanh tra năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành không nhắc tới vấn đề nêu trên.

Thanh tra được hiểu là hoạt động kiểm tra, xem xét tình hình thực tế để từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét nhằm cải thiện, xử lý các sai sót. Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước nhất thiết phải tiến hành hoạt động thanh tra đối với việc thực hiện các quyết định mà mình đã ban hành. Điều hết sức cần thiết giúp phát hiện ra sai sót, vi phạm của tổ chức cá nhân để xử lý.Chính vì vậy thanh tra được xác định là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước.

Theo đó, pháp luật đã liệt kê ra các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra. Chủ thể nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ của hành vi. Điều này nhằm bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra thay đổi như thế nào:
Điều 13 Luật Thanh tra năm 2010 quy định nghiêm cấm các hành vi sau: 1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra. 2. Thanh tra không đúng thẩm quyền, phạm vi, nội dung thanh tra được giao. 3. Cố ý không ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kết luận sai sự thật; quyết định, xử lý trái pháp luật; bao che ...

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra được quy định tại Điều 12 Luật Thanh tra 2004, gồm: 1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra. 2. Thanh tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định thanh tra. 3. Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật. 4. ...