Các hành vi bị nghiêm cấm trong tín ngưỡng tôn giáo

Các hành vi bị nghiêm cấm trong tín ngưỡng tôn giáo là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004.

Tín ngưỡng, tôn giáo là hiện tượng xã hội cổ xưa nhất của nhân loại, quá trình tồn tại và phát triển của tôn giáo đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống chính trị, văn hoá, xã hội, tâm lý, đạo đức, phong tục, tập quán của nhiều dân tộc, quốc gia trong đó có Việt Nam. Trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước đã rất quan tâm đến các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Theo đó, pháp luật đã liệt kê ra các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Trường hợp chủ thể vi phạm thì tuy theo chính chất, mức độ của hành vi mà bị xử lý theo quy định pháp luật.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong tín ngưỡng tôn giáo thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016thì các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như sau: 1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. 2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. 4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo: a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, ...

Các hành vi bị nghiêm cấm trong tín ngưỡng tôn giáo được quy định tại Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo 2004 21/2004/PL-UBTVQH11, theo đó: 1. Không được phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. 2. Không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hoà bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của ...