Các hành vi bị nghiêm cấm về phòng cháy chữa cháy

Các hành vi bị nghiêm cấm về phòng cháy chữa cháy lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 13 Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật phòng cháy và chữa cháy sau này.

Thực tế cho thấy, thời gian qua ở nước ta, cùng với sự phát triển đa dạng của nền kinh tế thị trường, tình hình cháy, nổ cũng diễn biến hết sức phức tạp. Song song với các yếu tố tích cực tác động đến công tác phòng cháy, chữa cháy, đã và đang xuất hiện nhiều nguy cơ làm mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Tình hình cháy, nổ có diễn biến phức tạp, khó lường là do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do con người thiếu ý thức và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Để hoạt động phòng cháy chữa cháy đạt được hiệu quả nhất định thì Nhà nước đã quy định về các hành vi bị nghiêm cấm về phòng cháy chữa cháy.

Các hành vi bị nghiêm cấm về phòng cháy chữa cháy thay đổi như thế nào:
Theo quy định pháp luật hiện hành thì việc phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những hành vi nguy hiểm có thể tác ddoongj tiêu cực đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy đều bị nghiêm cấm thực hiện theo luật định. Các hành vi bị nghiêm cấm về phòng cháy chữa cháy từ ngày 01/7/2014 được quy định cụ thể tại Luật phòng cháy, chữa ...

Theo quy định pháp luật hiện hành thì việc phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những hành vi nguy hiểm có thể tác ddoongj tiêu cực đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy đều bị nghiêm cấm thực hiện theo luật định. Các hành vi bị nghiêm cấm về phòng cháy chữa cháy trước ngày 01/7/2014 được quy định cụ thể tại Luật phòng cháy và ...