Các hình thức giao dịch về nhà ở

Giao dịch về nhà ở rất thông dụng và thường mang giá trị lớn. Trong hệ thống quy phạm pháp luật thực định, chế định về nhà ở luôn chiếm vị trí quan trọngm trong đó các hình thức giao dịch về nhà ở lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật nhà ở 2005 và nội dung này tiếp tục được hoàn thiện qua các lần sửa đổi Luật nhà ở sau đó.

Theo tinh thần của Luật nhà ở thì giao dịch dân sự về nhà ở chỉ được thực hiện dưới một (hoặc nhiều) hình thức nhất định, được quy định rõ trong điều luật về các hình thức giao dịch về nhà ở. Bên cạnh đó, nhà ở tham gia giao dịch phải đáp ứng các điều kiện luật định.

Các hình thức giao dịch về nhà ở thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo Luật Nhà ở 2014 thì hiện nay, giao dịch về nhà ở gồm có những hình thức sau đây: Giao dịch về nhà ở bao gồm các hình thức mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ và ủy quyền quản lý nhà ở. Trên đây làn nội dung trả lời về các hình thức giao dịch về nhà ở. Bạn có thể tìm ...

Căn cứ theo Luật nhà ở 2005 56/2005/QH11 thì giao dịch về nhà ở trước ngày 01/07/2015 gồm có các hình thức sau đây: Giao dịch về nhà ở gồm các hình thức mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ và uỷ quyền quản lý nhà ở. Trên đây là nội dung trả lời về các hình thức giao dịch về nhà ở. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật nhà ở 2005. Trân trọng! ...