Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Bộ luật hình sự không đưa ra khái niệm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhưng có thể hiểu một cách đơn giản, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là những quy định về điều kiện, hoàn cảnh, tình huống để Tòa án cân nhắc, xem xét việc áp dụng hình phạt theo hướng giảm nhẹ cho người phạm. Đây là những dấu hiệu khách quan và chủ quan của hành vi phạm tội, không nằm trong cấu thành tội phạm. Chế định này được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật hình sự 1985 và phát triển dần qua các Bộ luật sau này.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là căn cứ để Tòa án cân nhắc, xem xét việc áp dụng hình phạt theo hướng nhẹ hơn đối với người phạm tội. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được ghi nhận trong văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật hay do Tòa án tự xem xét, cân nhắc và ghi rõ trong bản án.

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thay đổi như thế nào:
Căn cứ quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì: Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm; b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của ...

Khoản 1, Điều 46 Bộ luật hình sự đã quy định các tình tiết sau đây được xem là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: a) Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm; b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết; đ) Phạm tội trong trường hợp ...

Trước khi Bộ luật hình sự 1999 có hiệu lực thì những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được thực hiện theo quy định tại Điều 38 Bộ luật hình sự 1985 như sau: 1- Những tình tiết sau đây được coi là tình tiết giảm nhẹ: a) Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm hoặc tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại; b) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, vượt quá yêu cầu của tình ...

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự