Các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam

Các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam 1988 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Quốc tịch Việt Nam sau này.

Trên thực tế, có không ít trường hợp người vì nhiều lý do chủ quan và khách quan khác nhau nên đã bị mất quốc tịch Việt Nam và sau đó họ có nhu cầu xin được nhập lại quốc tịch Việt Nam. Trên tinh thần nhân đạo của pháp luật Việt Nam, Luật Quốc tịch cho phép người đã mất quốc tịch Việt Nam nếu có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu họ đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định, trong đó việc trở lại quốc tịch này không được làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Khi được trở lại quốc tịch sẽ phát sinh mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam.

Các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Luật quốc tịch Việt Nam 2008 24/2008/QH12 thì các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam được quy định cụ thể bao gồm: - Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 của Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây: + Xin hồi hương về Việt Nam; + Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ ...

Các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam được quy định tại Luật Quốc tịch Việt Nam 1998 07/1998/QH10, theo đó: 1. Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 23 của Luật này có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam, thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây: a) Xin hồi hương về Việt Nam; b) Có vợ, chồng, con, cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam; c) Có công lao đóng góp ...

Các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam được quy định tại Luật Quốc tịch việt Nam 1988 8-LCT/HĐNN8, theo đó: Những người đã mất quốc tịch Việt Nam, nếu có lý do chính đáng, có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam. Ngoài ra liên quan tới vấn đề này chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin sau: - Công dân Việt Nam cư trú ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể bị tước quốc tịch Việt Nam nếu có hành động gây phương hại nghiêm trọng ...

Quốc tịch Việt Nam