Căn cứ khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm

Căn cứ khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988.

Tố tụng hình sự là cách thức, trình tự tiến hành các hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Theo đó các hoạt động khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện, tài liệu, đồ vật, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử được tiến hành nhằm mục đích thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ cho quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên để tiến hành các hoạt động nêu trên thì phải có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 192 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, căn cứ khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm trong vụ án hình sự được quy định như sau: 1. Việc khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 140 Bộ luật tố tụng hình sự 2003, căn cứ khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm được quy định như sau: 1. Việc khám người, chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong người, chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm của một người có công cụ, phương tiện phạm tội, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, tài liệu khác có liên quan ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 115 Bộ luật tố tụng hình sự 1988, căn cứ khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm được quy định như sau: 1- Việc khám người, chỗ ở, địa điểm chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong người, chỗ ở, địa điểm của một người có công cụ, phương tiện phạm tội, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án. Việc khám chỗ ở, ...