Căn cứ tước quốc tịch Việt Nam

Căn cứ tước quốc tịch Việt Nam lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 10 Luật Quốc tịch Việt Nam 1988 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Quốc tịch Việt Nam sau này.

Quốc tịch gắn liền với mỗi con người từ khi sinh ra đến khi chết đi, là tiền đề để họ được hưởng các quyền công dân và làm nghĩa vụ công dân đối với nhà nước mà mình mang quốc tịch. Theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam thì quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân Việt Nam. Bên cạnh những quy định về có quốc tịch, Luật Quốc tịch nước ta còn quy định về vấn đề mất quốc tịch của một cá nhân (bao gồm trường hợp tước quốc tịch).

Tước quốc tịch thường được áp dụng khi công dân Việt Nam có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nhà nước.

Căn cứ tước quốc tịch Việt Nam thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Luật quốc tịch Việt Nam 2008 24/2008/QH12 thì căn cứ tước quốc tịch Việt Nam được quy định cụ thể bao gồm: - Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thể bị tước quốc tịch Việt Nam, nếu có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Người đã nhập quốc tịch Việt ...

Trường hợp tước quốc tịch Việt Nam được quy định tại Luật Quốc tịch Việt Nam 1998 07/1998/QH10, theo đó: 1. Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thể bị tước quốc tịch Việt Nam, nếu có hành động gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Người đã nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều ...

Trường hợp tước quốc tịch Việt Nam được quy định tại Luật Quốc tịch việt Nam 1988 8-LCT/HĐNN8, theo đó: 1- Công dân Việt Nam cư trú ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể bị tước quốc tịch Việt Nam nếu có hành động gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hoặc đến lợi ích và uy tín của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2- Những người đã ...

Quốc tịch Việt Nam