Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Doanh nghiệp 1999 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật doanh nghiệp về sau.

Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của pháp luật. Việc thành lập doanh nghiệp và đăng ký thành lập doanh nghiệp là quyền của nhà đầu tư, song để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thỏa mãn những điều kiện nhất định. Luật doanh nghiệp đã có những quy định cụ thể về điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy định này nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư nhận thức được quyền năng của mình khi tiến hành đăng ký kinh doanh một cách hợp pháp; đảm bảo điều kiện về ngành, nghề đăng ký kinh doanh; các quy định về tên doanh nghiệp nhằm hạn chế, khắc phục việc mạo danh, giả danh, mượn danh của doanh nghiệp khác để cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh và tình trạng dễ nhầm lẫn với các doanh nghiệp khác, gây ra những ảnh hưởng không tốt với cộng đồng doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014 thì điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau: Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: - Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; - Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật Doanh nghiệp 2014; - Có hồ sơ đăng ký doanh ...

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2005, theo đó: Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh; 2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Luật này; 3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này; 4. Có ...

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 1999, theo đó: 1. Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu có đủ các điều kiện sau đây: a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc đối tượng cấm kinh doanh; b) Tên của doanh nghiệp được đặt đúng như quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật này; c) Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật; d) Nộp đủ lệ phí đăng ...