Chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự

Chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự là quy định lần đầu tiên được ghi nhận tại Bộ luật tố tụng dân sự 2004, trước đây Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành không nhắc tới quy định nêu trên.

Đại diện là một khái niệm được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày, pháp luật dân sự ghi nhận đại diện giống như việc một người nhân danh và vì lợi ích của người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi cho phép. Khi một chủ thể nào đó vì một lý lo do khách quan hoặc theo quy định họ không thể tự mình tham gia các quan hệ xã hội, giao dịch dân sự thì có thể thông qua người đại diện của mình để được thực hiện thay.

Và trong pháp luật tố tụng dân sự thì cá nhân, tổ chức theo quy định được phép thông qua người đại diện của mình để tham gia quá trình tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên trong một số trường hợp cụ thể vì một số lý do chủ quan hoặc khách quan nào đó dẫn tới việc chấm dứt đại diện, và khi chấm dứt sẽ phát sinh một số hậu quả pháp lý theo quy định.

Chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự thay đổi như thế nào:
Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016). Theo đó, người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự chấm dứt việc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự. Hậu quả của việc chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự được quy định như sau: 1. Trường hợp chấm dứt đại diện theo ...

Việc chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự trước ngày 01/07/2016 được quy định tại Điều 77 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 với nội dung như sau: Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo uỷ quyền trong tố tụng dân sự chấm dứt việc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự. Theo đó, việc chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự sẽ dẫn đến những hậu quả sau: - Trong trường hợp chấm dứt đại diện theo pháp luật mà người ...