Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản

Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật kinh doanh bất động sản 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Kinh doanh bất động sản sau này nhằm hoàn thiện pháp luật quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế.

Về khái niệm, kinh doanh bất động sản được hiểu là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, chính sách quản lý bất động sản đã được quan tâm đặc biệt ở Việt Nam. Nhiều năm trở lại đây, Nhà nước đã ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản tương đối đồ sộ. Trong đó, có nhiều Luật quan trọng như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Xây dựng... điều chỉnh phần lớn các hoạt động trong lĩnh vực này. Việc ban hành các văn bản pháp lý này có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là khi làn sóng đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam ngày càng gia tăng.

Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản thay đổi như thế nào:
Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản được quy định tại Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, theo đó: 1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh bất động sản phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và từng địa bàn. 2. Nhà nước khuyến khích và có chính sách miễn, giảm thuế, tiền sử dụng đất, tiền ...

Trước ngày 01/07/2015, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản được quy định tại Điều 12 Luật Kinh doanh bất động sản 2006 với nội dung như sau: - Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh bất động sản phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và từng địa bàn. - Nhà nước khuyến khích và có chính sách ...