Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi

Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 1994.

Thủy lợi là tổng hợp các giải pháp nhằm tích trữ, điều hòa, chuyển, phân phối, cấp, tưới, tiêu và thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối; kết hợp cấp, tiêu, thoát nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế khác; góp phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước.

Nền kinh tế của đất nước ta là nền kinh tế nông nghiệp, phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên, thời tiết, khí hậu. Vì vậy mà hệ thống thủy lợi có vai trò tác động rất lớn đối với nền nông nghiệp của đất nước ta. Theo đó, nhà nước sẽ có một số chính sách cụ thể nhằm phát triển hoạt động thủy lợi, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp trong nước.

Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi thay đổi như thế nào:
Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi được quy định tại Điều 4 Luật Thủy lợi 2017 có hiệu lực ngày 01/07/2018, theo đó: 1. Ưu tiên đầu tư xây dựng công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công trình thủy lợi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu. 2. ...

Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi được quy định tại Điều 4 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001, theo đó: Nhà nước có chính sách: 1. Ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho việc khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; 2. Khuyến khích và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vốn, nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học và ...

Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi được quy định tại Điều 4 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 1994, theo đó: Nhà nước có chính sách khuyến khích và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước đầu tư vốn, nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào việc xây dựng bổ sung, tu bổ, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. Mong rằng những tư vấn ...