Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật Báo chí 1989, trước đây Sắc lệnh số 282/SL về việc quy định chế độ báo chí do Chủ tịch nước ban hành không nhắc tới quy định nêu trên.

Theo đó, báo chí có vai trò trước hết là để thỏa mãn nhu cầu thông tin của xã hội. Thông qua báo chí, người dân có thể phát biểu ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề trong đời sống, thể hiện sự giám sát và phản biện của mình. Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, vai trò tích cực của cộng đồng truyền thông đã thúc đẩy quá trình xã hội hóa các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Do đó, khi đời sống xã hội ngày càng phát triển thì chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí ngày càng nâng cao và khẳng định vai trò của mình.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí thay đổi như thế nào:
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí được quy định tại Điều 4 Luật báo chí 2016 như sau: 1. Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn ...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí được quy định tại Điều 1 và Điều 6 Luật Báo chí 1989, được sửa đổi bởi Luật Báo chí sửa đổi 1999, theo đó: Báo chí ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội ; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (dưới đây gọi chung là tổ chức) ; là diễn ...