Cố ý phạm tội trong Bộ luật Hình sự

Lỗi là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm của tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự. Một người được coi là có lỗi nếu hành vi đó là kết quả của sự tự lựa chọn của họ trong khi họ có đủ điều kiện chủ quan và khách quan để lựa chọn, thực hiện xử sự khác phù hợp với đòi hỏi của xã hội. Khoa học luật Hình sự cũng như thực tiễn xét xử từ trước đến nay vẫn thừa nhận có hai hình thức là lỗi cố ý trực tiếp và lỗi cố ý gián tiếp. Ngoài ra, khi nghiên cứu lỗi cố ý, các nhà nghiên cứu còn chia ra nhiều hình thức khác nhau, các hình thức này không có ý nghĩa xác định trách nhiệm hình sự mà chỉ có ý nghĩa xác định mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Việc xác định được người phạm tội cố ý hay vô ý phạm tội là rất quan trọng trong việc định tội danh, xác định trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm.

Cố ý phạm tội trong Bộ luật Hình sự thay đổi như thế nào:
Cố ý phạm tội được quy định tại Điều 10 Bộ luật hình sự 2015, theo đó: Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây: 1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra; 2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không ...

Theo Điều 9 Bộ luật hình sự thì cố ý phạm tội là phạm tội trong trường hợp sau đây: - Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra; - Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý ...

Cố ý phạm tội được quy định tại Điều 9 Bộ luật hình sự 1985, theo đó: Cố ý phạm tội là phạm tội trong trường hợp nhận thức rõ hành vi của mình có tính chất gây nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hoặc có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. Ngoài ra theo Bộ luật hình sự 1985 thì khái niệm tội phạm được quy định như sau: 1- Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã ...