Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Doanh nghiệp 2005 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật doanh nghiệp về sau.

Con dấu của doanh doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng của pháp luật doanh nghiệp, con dấu doanh nghiệp xuất hiện thường xuyên trên các giấy tờ, chứng từ giao dịch của doanh nghiệp hoặc một số loại giấy tờ khác. Có nhiều loại văn bản nếu không có con dấu doanh nghiệp thì không được ghi nhận về mặt pháp lý. Xuất phát từ tầm quan trọng của con dấu mà Luật Doanh nghiệp đã có những quy định về quản lý và sử dụng con dấu, do đó, doanh nghiệp cần tuân thủ đúng những quy định này.

Con dấu của doanh nghiệp thay đổi như thế nào:
Quy định về con dấu của doanh nghiệp là một trong những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014 theo đó doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Quy định về con dấu doanh nghiệp Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định mở hơn cho các doanh nghiệp bằng cách quy định về vấn đề con dấu của doanh nghiệp. Theo đó, nếu như trước đây mỗi doanh nghiệp chỉ có 01 con dấu thì đến Luật doanh nghiệp 2014 ...

Con dấu của doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 60/2005/QH11, theo đó: 1. Doanh nghiệp có con dấu riêng. Con dấu của doanh nghiệp phải được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Hình thức và nội dung của con dấu, điều kiện làm con dấu và chế độ sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Chính phủ. 2. Con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm ...