Công ty cổ phần

Công ty cổ phần lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Công ty 1990 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật doanh nghiệp về sau.

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, đây là một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ phần và được phát hành ra ngoài thị trường nhằm huy động vốn tham gia đầu tư từ mọi thành phần kinh tế.

Người sở hữu cổ phần được gọi là các cổ đông. Mô hình công ty cổ phần có ưu điểm là trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản của công ty chỉ thuộc phạm vi vốn đã góp, đồng thời, có khả năng huy động vốn cao thông qua hình thức phát hành cổ phiếu ra thị trường, so với Công ty TNHH thì việc chuyển nhượng vốn ở Công ty cổ phần tương đối dễ dàng hơn.

Công ty cổ phần thay đổi như thế nào:
Hiện nay, công ty cổ phần được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 với nội dung như sau: - Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: + Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; + Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; + Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số ...

Trước ngày 01/07/2015, công ty cổ phần được quy định tạiLuật Doanh nghiệp 2005 60/2005/QH11 với nội dung như sau: - Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: + Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; + Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; + Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi ...

Trước ngày 01/07/2006, công ty cổ phần được quy định tạiLuật Doanh nghiệp 1999 13/1999/QH10 với nội dung như sau: - Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: + Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; + Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; + Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp ...

Trước ngày 01/01/2000, công ty cổ phần được quy định tại Luật Công ty 1990 47-LCT/HĐNN8 với nội dung như sau: Công ty cổ phần là công ty trong đó: - Số thành viên gọi là cổ đông mà công ty phải có trong suốt thời gian hoạt động ít nhất là bảy; - Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giá trị mỗi cổ phần gọi là mệnh giá cổ phiếu. Mỗi cổ đông có thể mua một hoặc nhiều cổ phiểu; - ...