Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Công ty 1990 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật doanh nghiệp về sau.

Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của pháp luật. Việc thành lập doanh nghiệp và đăng ký thành lập doanh nghiệp là quyền của nhà đầu tư, song để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thỏa mãn các điều kiện của Luật. Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì trong thời hạn nhất định, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho các chủ thể theo quy định. Việc cung cấp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh với các cơ quan quản lý giúp hoạt động quản lý được chặt chẽ, tiến hành nhanh chóng và giúp doanh nghiệp giảm bớt đăng ký kê khai đối với nhiều cơ quan nhà nước khác nhau.

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2014: Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp: 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm ...

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2005, theo đó: 1. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị ...

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp 1999, theo đó: 1. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi bản sao giấy chứng nhận đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý ngành kinh tế, kỹ thuật cùng cấp, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành ...

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 18 Luật Công ty 1990, được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Luật Công ty sửa đổi 1994, theo đó: Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Trọng tài kinh tế phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo hồ sơ của công ty cho các cơ quan thuế, tài chính, thống kê và cơ quan quản lý ngành kinh ...