Cưỡng chế trả nhà, giao nhà khi thi hành án dân sự

Cưỡng chế trả nhà, giao nhà lần đầu tiên được ghi nhận tại Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1989 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật thi hành án dân sự về sau.

Cưỡng chế thi hành án dân sự là thủ tục nhằm buộc người phải thi hành án phải thực hiện những hành vi hoặc nghĩa vụ về tài sản theo bản án, quyết định của Tòa án, được áp dụng trong trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án trong thời hạn do chấp hành viên ấn định hoặc trong trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án tẩu tán, hủy hoại tài sản.

Thủ tục cưỡng chế trả nhà, giao nhà khi thi hành án dân sự là nội dung trọng tâm của luật thi hành án dân sự, theo đó, luật thi hành án dân sự quy định rõ trình tự, thủ tục liên quan đến cưỡng chế trả nhà, giao nhà. Trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ trả nhà nhưng không tự nguyện thực hiện thì Chấp hành viên yêu cầu lực lượng cưỡng chế đưa họ cùng tài sản ra khỏi nhà.

Cưỡng chế trả nhà, giao nhà khi thi hành án dân sự thay đổi như thế nào:
Cưỡng chế trả nhà, giao nhà khi thi hành án dân sự quy định tại Điều 115 Luật thi hành án dân sự 2008, cụ thể như sau: - Trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ trả nhà thì Chấp hành viên buộc người phải thi hành án và những người khác có mặt trong nhà ra khỏi nhà, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra khỏi nhà; nếu họ không tự nguyện thực hiện thì Chấp hành viên yêu cầu lực lượng cưỡng chế ...

Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ giao nhà, chuyển quyền sử dụng đất trong Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 quy định tại Điều 54,. cụ thể như sau: - Trong trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ trả nhà cho người được thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định buộc người phải thi hành án và những người khác có mặt trong nhà ra khỏi nhà, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra khỏi nhà. Nếu họ không ...

Cưỡng chế trả nhà trong thi hành án dân sự trong Pháp lệnh thi hành án dân sự 1993 được quy định tại Điều 42, cụ thể như sau: Cưỡng chế trả nhà. Trong trường hợp cưỡng chế trả nhà cho người được thi hành án, thì chấp hành viên cho chuyển đồ đạc của người phải thi hành án ra khỏi nhà và giao nhà cho người được thi hành án. Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn. ...

Cưỡng chế trả nhà trong Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành được quy định tại Điều 36. Cụ thể như sau: Cưỡng chế trả nhà. Trong trường hợp cưỡng chế trả nhà cho người được thi hành án thì chấp hành viên cho chuyển đồ đạc của người phải thi hành án ra khỏi nhà và giao nhà cho người được thi hành án. Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn. ...