Đại diện cho con

Đại diện cho con là quy định liên quan đến quan hệ giữa cha mẹ và con được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật hôn nhân và gia đình năm 1986. Đại diện là một khái niệm được sử dụng phổ biến và hằng ngày trong cuộc sống, theo đó khi một chủ thể là cá nhân nào đó vì một lý lo do khách quan hoặc theo quy định họ không thể tự mình tham gia các quan hệ xã hội, giao dịch dân sự thì có thể thông qua người đại diện của mình để được thực hiện thay. Và trong hôn nhân và gia đình, khi con cái là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc năng lực không đầy đủ thì phải có người đại diện để tham gia vào giao dịch hằng ngày. Luật hôn nhân và gia đình đã ưu tiên chọn cha mẹ bởi vì họ là những người sinh thành, thường xuyên chung sống, sinh hoạt nên sẽ nắm bắt được tâm lý, mong muốn của con cái, từ đó định hướng con phát triển và thực hiện các giao dịch vì lợi ích tối đa cho con.

Đại diện cho con thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 73 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì đại diện cho con được quy định cụ thể như sau: - Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật. - Cha hoặc mẹ có quyền tự mình thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con chưa ...

Theo quy định tại Điều 39 Luật Hôn nhân và gia đình 2000 thì đại diện cho con được quy định cụ thể như sau: Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật. Trên đây là nội dung tư vấn về đại diện cho con theo Luật Hôn nhân và gia đình 2000. Để biết thêm ...

Theo quy định tại Điều 24 Luật Hôn nhân và gia đình 1986 thì đại diện cho con được quy định cụ thể như sau: Cha mẹ đại diện cho con chưa thành niên trước pháp luật. Luật Hôn nhân và gia đình 1986 có quy định người cha, người mẹ nào bị xử phạt về một trong các tội xâm phạm thân thể, nhân phẩm của con chưa thành niên, ngược đãi nghiêm trọng hoặc hành hạ con chưa thành niên, thì có thể bị Toà án nhân dân quyết định ...