Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng là quy định liên quan đến chế định thừa kế được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995, trước đây Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành có nhắc đến di chúc nhưng không quy định vấn đề nêu trên. Di chúc là một thuật ngữ phổ biến và xuất hiện thường ngày trong cuộc sống và hiểu theo cách đơn giản thì nó là một văn bản thể hiện ý chí phân chia di sản cho người khác sau khi người để lại di chúc chết. Như vậy, nó là hành vi pháp lý đơn phương của người lập di chúc cho nên di chúc phải tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sư nói chung và điều kiện có hiệu lực của di chúc nói riêng. Theo đó, trong trường hợp di chúc bằng văn bản có người làm chứng thì bản di chúc này phải tuân thủ theo một số điều kiện nhất định thì mới được thừa nhận hợp pháp và có giá trị thực hiện.

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc bằng văn bản có người làm chứng được quy định như sau: Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác ...

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005 33/2005/QH11, theo đó: Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản ...

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng được quy định tại Bộ luật Dân sự 1995 44-L/CTN, theo đó: Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc, thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản ...