Di sản

Di sản là quy định liên quan đến chế định thừa kế được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành. Đây là quy định nhằm xác định rõ những phần tài sản nào của người đã chết để lại thì được xem là di sản và nó điều hết sức cần thiết liên quan đến vấn đề phân chia di sản thừa kế để biết được tài sản, quyền tài sản và nghĩa vụ tài sản của người để lại di sản gồm những gì, giá trị hiện tại là bao nhiêu. Khi xác định rõ và đầy đủ các di sản của người chết để lại sẽ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của những người thừa kế đối với phần di sản đó.

Di sản thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì di sản và người thừa kế được quy định như sau: - Di sản: Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. - Người thừa kế Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. ...

Khái niệm di sản được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005 33/2005/QH11, theo đó: Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Ngoài ra theo Bộ luật dân sự 2005 thì khái niệm người thừa kế được quy định như sau: Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi ...

Khái niệm di sản được quy định tại Bộ luật Dân sự 1995 44-L/CTN, theo đó: 1- Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. 2- Quyền sử dụng đất cũng thuộc di sản thừa kế và được để lại thừa kế theo quy định tại Phần thứ năm của Bộ luật này. Ngoài ra, theo Bộ luật dân sự 1995 thì khái niệm người thừa kế được quy định như sau: 1- Người thừa kế là cá nhân ...

Khái niệm di sản được quy định tại Lệnh 44-LCT/HĐNN8, theo đó: 1- Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác, quyền về tài sản do người chết để lại. Tài sản gồm có tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, các thu nhập hợp pháp. 2- Trong trường hợp vợ hoặc chồng chết thì một nửa tài sản chung của vợ chồng thuộc về di sản của người chết. Trên đây là tư vấn về khái ...