Địa điểm thực hiện nghĩa vụ

Địa điểm thực hiện nghĩa vụ là quy định liên quan đến nghĩa vụ dân sự được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995, trước đây Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành nhắc rất nhiều đến từ “nghĩa vụ” nhưng không quy định vấn đề trên. Trong những giao dịch dân sự diễn ra hằng ngày, địa điểm thực hiện nghĩa vụ được xem là một yếu tố quan trọng và không thể bỏ qua, theo đó các bên cùng thỏa thuận xác định một vị trí địa lý cụ thể để bên có nghĩa vụ thực hiện công việc hoặc chuyển giao tài sản cho bên còn lại. Và nhất là các giao dịch trong lĩnh vực kinh doanh thương mại thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ là một phần dường như là không thể thiếu. Thực tế các tranh chấp liên quan đến quy định nêu trên diễn ra không ít hằng ngày, do đó việc xác định địa điểm thực hiện nghĩa vụ phần nào hạn chế những tranh chấp phát sinh liên quan.

Địa điểm thực hiện nghĩa vụ thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định như sau: - Địa điểm thực hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận. - Trường hợp không có thỏa thuận thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ được xác định như sau: + Nơi có bất động sản, nếu đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản; + Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền, nếu đối tượng của nghĩa vụ không phải là bất động ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 284 Bộ luật Dân sự 2005, địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định như sau: 1. Địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự do các bên thoả thuận. 2. Trong trường hợp không có thoả thuận thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự được xác định như sau: a) Nơi có bất động sản, nếu đối tượng của nghĩa vụ dân sự là bất động sản; b) Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền, nếu đối tượng ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 289 Bộ luật Dân sự 1995, địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định như sau: 1- Địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự do các bên thoả thuận. 2- Trong trường hợp không có thoả thuận, thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự được xác định như sau: a) Nơi có bất động sản, nếu đối tượng của nghĩa vụ dân sự là bất động sản; b) Nơi cư trú hoặc trụ sở của người có quyền, nếu đối tượng ...