Điều kiện bảo đảm cho đại biểu Quốc hội

Điều kiện bảo đảm cho đại biểu Quốc hội lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 52 Luật tổ chức Quốc hội 1992 và nội dung này tiếp tục được ghi nhận qua các Luật Tổ chức Quốc hội sau này.

Đại biểu Quốc hội Việt Nam là người được cử tri Việt Nam trực tiếp bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các đại biểu được bầu chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và trước cử tri cả nước. Thông qua các đại biểu và thông qua Quốc hội, nhân dân Việt Nam sử dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất nước. Để tạo điều kiện thuận tiện cho các đại biểu Quốc hội làm nhiệm vụ đại biểu của mình, Quốc hội quy định chế độ đảm bảo cho hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Theo quy định của pháp luật thì chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội phải phù hợp với quy định có liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có tính đến các yếu tố đặc thù trong hoạt động của Quốc hội; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Điều kiện bảo đảm cho đại biểu Quốc hội thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 42 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì điều kiện bảo đảm cho đại biểu Quốc hội được quy định cụ thể như sau: - Thời gian đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được tính vào thời gian công tác liên tục. Khi đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thôi làm nhiệm vụ đại biểu thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm bố trí công tác cho đại biểu Quốc hội. Thời gian làm việc trong năm mà đại ...

Điều kiện bảo đảm cho đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 59 Luật Tổ chức Quốc hội 2001, theo đó: Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được bố trí nơi làm việc và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động đại biểu của mình. Khi đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thôi làm nhiệm vụ đại biểu thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm bố trí công tác cho đại biểu Quốc hội. Thời gian đại biểu Quốc hội hoạt ...

Điều kiện bảo đảm cho đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 52 Luật Tổ chức Quốc hội 1992, theo đó: Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được bố trí nơi làm việc và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động đại biểu của mình. Cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế nơi đại biểu Quốc hội làm việc trước khi đại biểu hoạt động chuyên trách, có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho đại biểu Quốc ...