Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại trước đây Sắc lệnh số 282/SL về việc quy định chế độ báo chí do Chủ tịch nước ban hành.

Theo đó, báo chí có vai trò trước hết là để thỏa mãn nhu cầu thông tin của xã hội. Thông qua báo chí, người dân có thể phát biểu ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề trong đời sống, thể hiện sự giám sát và phản biện của mình. Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, vai trò tích cực của cộng đồng truyền thông đã thúc đẩy quá trình xã hội hóa các hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Và khi nền kinh tế- xã hội phát triển không ngừng thì nhu cầu thông tin cũng tăng lên, điều này dẫn tới cơ quan báo chí theo đó cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên để được tiến hành các hoạt động báo chí thì những cơ quan này bắt buộc phải có giấy phép theo quy định.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí thay đổi như thế nào:
Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí được quy định tại Điều 17 Luật báo chí 2016 như sau: - Xác định loại hình báo chí; tôn chỉ, Mục đích phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ; chương trình, thời gian, thời lượng, phương thức truyền dẫn, phát sóng (đối với báo nói, báo hình); tên miền, nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với báo điện tử). - Có phương án về tổ ...

Điều kiện hoạt động của báo chí được quy định tại Điều 18 Luật Báo chí 1989, theo đó: Tổ chức muốn thành lập cơ quan báo chí phải có đủ các điều kiện sau đây : 1- Có người đủ tiêu chuẩn để đứng đầu cơ quan báo chí theo quy định tại Điều 13 của Luật này ; 2- Xác định rõ tên gọi, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành chủ yếu, công suất, thời gian, tần số, phạm vi toả sóng và ngôn ngữ ...