Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ

Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ là quy định liên quan đến pháp luật dân sự về giám hộ và được ghi nhận lần đầu tiên trong Bộ luật dân sự 1995.

Theo đó, pháp luật ghi nhận người được giám hộ phải được giám hộ và người giám hộ thì phải tuân thủ các điều kiện không những về nhân thân mà còn về các điều kiện khác như kinh tế,... Việc quản lý, giám sát phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển, quyền lợi của người được giám hộ cho nên để trở thành giám hộ thì phải có điều kiện người giám hộ. Từ Bộ luật dân sự 1995 cho đến Bộ luật dân sự 2005 và Bộ luật dân sự 2015 đã bổ sung, chỉnh sửa các trường hợp và điều kiện để cá nhân trở thành người giám hộ nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người được giám hộ, nếu không đáp ứng điều kiện nêu trên thì sẽ không còn tư cách của người giám hộ.

Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ Luật dân sự 2015 thì cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ: - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. - Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. - Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm ...

Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016 được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005 33/2005/QH11như sau: Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ: - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; - Có tư cách đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm ...

Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2005 được quy định tại Bộ luật Dân sự 1995 44-L/CTN như sau: Người có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ: - Đủ mười tám tuổi trở lên; - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; - Có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ. Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện của cá nhân làm người giám hộ trong giai đoạn từ ...