Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật kinh doanh bất động sản 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Kinh doanh bất động sản sau này nhằm hoàn thiện pháp luật quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế.

Về khái niệm, kinh doanh bất động sản được hiểu là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản thì để được kinh doanh, bất động sản tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu về mô hình hoạt động, vốn pháp định cũng như nghĩa vụ kê khai thuế.

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì hiện nay, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sảnh cần phải đáp ứng những điều kiện sau đây: - Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. - ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản 2006 thì trước ngày 01/07/2015, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sảnh cần phải đáp ứng những điều kiện sau đây: -Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, phải có vốn pháp định và đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. - Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành ...