Điều kiện kết hôn

Điều kiện kết hôn là quy định liên quan đến vấn đề kết hôn được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật hôn nhân và gia đình năm 1959.

Hôn nhân là thuật ngữ được nhắc đến hằng ngày trong cuộc sống của mỗi chúng ta, hiểu theo các đơn giản là việc một người nam cùng đăng ký kết hôn, làm đám cưới và chung sống với một người nữ khác. Nó là một hình thức xã hội cơ bản và luôn luôn thay đổi trong suốt quá trình phát triển, hôn nhân có thể là kết quả của tình yêu, là một mối quan hệ cơ bản trong gia đình ở hầu hết xã hội và lễ cưới thường xem như sự kiện đánh dấu sự chính thức của hôn nhân.

Còn về mặt luật pháp, thì không phải trường hợp nào cũng được kết hôn với nhau mà tuân thủ theo các quy định và đây gọi là điều kiện kết hôn.

Điều kiện kết hôn thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì điều kiện để nam, nữ kết hôn với nhau được quy định cụ thể như sau: - Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: + Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; + Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; + Không bị mất năng lực hành vi dân sự; + Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết ...

Theo quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình 2000 22/2000/QH10 thì điều kiện kết hôn được quy định cụ thể như sau: Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: - Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; - Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở; - Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp ...

Theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 1986 21-LCT/HĐNN7 thì điều kiện kết hôn được quy định cụ thể như sau: - Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn. - Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở. - Cấm kết hôn trong những trường hợp sau đây : + Đang có vợ hoặc có chồng ; + Đang mắc bệnh tâm thần không có ...

Theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình 1959 thì điều kiện kết hôn được quy định cụ thể như sau: - Con trai và con gái đến tuổi, được hoàn toàn tự nguyện quyết định việc kết hôn của mình; không bên nào được ép buộc bên nào, không một ai được cưỡng ép hoặc cản trở. - Con gái từ 18 tuổi trở lên, con trai từ 20 tuổi trở lên mới được kết hôn. - ...