Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Kinh doanh bất động sản 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Kinh doanh bất động sản sau này nhằm hoàn thiện pháp luật quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế.

Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh bất động sản giữa các chủ thể theo quy định pháp luật. Sàn giao dịch bất động sản là một mô hình hoạt động tổng hợp, thực hiện chức năng chính là giao dịch và môi giới bất động sản. Việc thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Luật Kinh doanh bất động sản về mô hình hoạt động cũng như các loại chứng chỉ đối với người chịu trách nhiệm về chuyên môn, người quản lý điều hành.

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản 2014, điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định như sau: 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 57 Luật kinh doanh bất động sản 2006, điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định như sau: - Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này. - Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. - Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. - Có người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động ...