Điều kiện xuất ngũ

Điều kiện xuất ngũ là một quy định liên quan đến quốc phòng an ninh, được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật nghĩa vụ quân sự năm 1981. Theo đó, nghĩa vụ quân sự được xem là điều vẻ vang của mỗi công dân, được pháp điển hóa trong Luật Nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự có ý nghĩa quan trọng, quyết định chất lượng xây dựng Quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng cả trước mắt và lâu dài. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân. Do đó, công dân khi đến độ tuổi, sức khỏe đạt yêu cầu thì phải lên đường nhập ngũ nhằm bảo vệ an ninh tổ quốc. Và công dân muốn xuất ngũ thì phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định pháp luật.

Điều kiện xuất ngũ thay đổi như thế nào:
Về nguyên tắc, con bạn phải tham gia và hoàn thành tốt nghĩa vụ trong quân đội trong vòng 2 năm mới được xem là hoàn thành nghĩa vụ quân sự và được xuất ngũ. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp được xuất ngũ sớm hơn. Chỉ cần đáp ứng được một trong những điều kiện quy định tại Điều 43 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì con bạn có thể xuất ngũ. Cụ thể: - Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ - Hạ ...

Điều kiện xuất ngũ được quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự 1990 sửa đổi 46-LCT/HĐNN8, theo đó: Hạ sĩ quan và binh sĩ đã phục vụ tại ngũ đủ thời hạn quy định ở Điều 14 của Luật này thì được xuất ngũ. Theo lệnh của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, người chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên có trách nhiệm thực hiện việc xuất ngũ cho hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quyền. Thời gian xuất ngũ của hạ sĩ quan ...

Điều kiện xuất ngũ được quy định tại Điều 32 Luật Nghĩa vụ quân sự 1981, theo đó: Hạ sĩ quan và binh sĩ đã phục vụ tại ngũ đủ thời hạn quy định ở Điều 14 của Luật này thì được xuất ngũ. Theo lệnh của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, người chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn trở lên có trách nhiệm thực hiện việc xuất ngũ cho hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quyền. Phải thông báo thời gian xuất ngũ của hạ sĩ quan và binh ...