Điều tra đối với người bị nghi về năng lực trách nhiệm hình sự

Điều tra đối với người bị nghi về năng lực trách nhiệm hình sự là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988.

Tố tụng hình sự là cách thức, trình tự tiến hành các hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Theo đó, bắt buộc chữa bệnh có mục đích đầu tiên là phòng ngừa khả năng gây thiệt hại cho trật tự, an toàn xã hội của người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác gây rối loạn hoạt động tâm thần. Bên cạnh đó, bắt buộc chữa bệnh còn mang nội dung nhân đạo cao cả, thay vì áp dụng hình phạt đối với người có hành vi nguy hiểm cho xã hội, tòa án cho họ được chữa bệnh tại cơ sở điều trị chuyên khoa. Trong trường hợp nếu có nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của chủ thể thì sẽ phải tiến hành thủ tục điều tra theo quy định pháp luật.

Điều tra đối với người bị nghi về năng lực trách nhiệm hình sự thay đổi như thế nào:
Tại Điều 448 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có quy định điều tra đối với người bị nghi về năng lực trách nhiệm hình sự như sau: 1. Đối với vụ án mà có căn cứ cho rằng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội không có năng lực trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra phải làm sáng tỏ: a) Hành vi nguy hiểm cho xã hội đã xảy ra; b) Tình trạng tâm thần và bệnh tâm thần của người có hành vi nguy hiểm ...

Tại Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 19/2003/QH11 có quy định điều tra hình sự đối với người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh như sau: 1. Đối với vụ án có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 311 của Bộ luật này, Cơ quan điều tra phải làm sáng tỏ: a) Hành vi nguy hiểm cho xã hội đã xảy ra; b) Tình trạng tâm thần và bệnh tâm thần của người có hành vi nguy hiểm cho xã hội; c) Người có hành vi nguy hiểm ...

Tại Bộ luật tố tụng hình sự 1988 7-LCT/HĐNN8 có quy định điều tra hình sự đối với người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh như sau: 1- Đối với vụ án có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 281 Bộ luật này, cơ quan điều tra phải làm sáng tỏ: a) Hành vi nguy hiểm cho xã hội đã xảy ra; b) Tình trạng tâm thần và bệnh tâm thần của người có hành vi nguy hiểm cho xã hội; c) Người có hành vi nguy hiểm cho ...