Đình chỉ điều tra vụ việc cạnh tranh

Đình chỉ điều tra lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 88 Luật Cạnh tranh 2004 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi bổ sung qua Luật Cạnh tranh sau này.

Theo quy định của Luật Cạnh tranh thì điều tra vụ việc cạnh tranh là một trong những giai đoạn của quá trình tố tụng cạnh tranh, tố tụng cạnh tranh bao gồm hoạt động điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh và giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo trình tự, thủ tục Luật định.

Quy trình điều tra, xử lý một vụ việc cạnh tranh được bắt đầu bằng việc cơ quan tiến hành điều tra sơ bộ vụ việc khi hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh đã được thụ lý hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Cạnh tranh. Việc điều tra vụ việc cạnh tranh vị đình chỉ khi rơi vào những căn cứ mà Luật Cạnh tranh quy định.

Đình chỉ điều tra vụ việc cạnh tranh thay đổi như thế nào:
Theo quy định mới thì Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh ra quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh trong các trường hợp sau đây: - Việc khiếu nại vụ việc cạnh tranh đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về khiếu nại vụ việc cạnh tranh và không thuộc trường hợp trả lại hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh sau đây: + Thời hiệu khiếu nại đã hết; + Khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Cạnh tranh ...

Theo quy định của pháp luật về cạnh tranh hiện hành thì việc điều tra sơ bộ vụ việc cạnh tranh được tiến hành theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh trong những trường hợp sau đây: - Hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh đã được cơ quan quản lý cạnh tranh thụ lý; - Cơ quan quản lý cạnh tranh phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh. Điều tra sơ bộ vụ việc cạnh tranh là một bước ...

Vụ việc cạnh tranh
Tố tụng cạnh tranh