Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình

Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh dân quân tự vệ năm 1996.

Theo đó, dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân, là lực lượng có vai trò quan trọng trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước. Chính vì thế xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp” làm nòng cốt thực hiện công tác quân sự - quốc phòng ở cơ sở là một trong những chủ trương, chiến lược lớn của Đảng, Nhà nước.

Do đó, việc xây dựng, củng cố lực lượng Dân quân tự vệ rộng khắp, tổ chức lực lượng hợp lý, chất lượng cao, lấy xây dựng về chất lượng chính trị là chính, giúp phát huy vai trò công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Và pháp luật đã quy định cụ thể độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình.

Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình thay đổi như thế nào:
Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình quy định tại Điều 9 Luật dân quân tự vệ năm 2009, cụ thể như sau: Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể đến 50 tuổi đối với nam, đến 45 tuổi đối với nữ. Bên cạnh đó, Luật này cũng ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004, có quy định như sau: 1. Công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi, có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Độ tuổi của cán bộ chỉ huy dân quân ở xã ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 1996, có quy định độ tuổi tham gia lực lượng dân quân tự vệ như sau: Công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi, đủ sức khoẻ, có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Theo đó, chúng tôi thông tin thêm đến bạn Dân ...