Đối chất trong tố tụng hình sự

Đối chất trong tố tụng hình sự là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988.

Tố tụng hình sự là cách thức, trình tự tiến hành các hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Theo đó, hoạt động đối chất được thực hiện nhằm làm sáng tỏ các tình tiết, mâu thuẫn của vụ việc để từ đó cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phán quyết phù hợp nhằm giải quyết một cách khách quan, đầy đủ, chính xác. Tuy nhiên, khi tiến hành hoạt động đối chất thì phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục nhất định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể liên quan.

Đối chất trong tố tụng hình sự thay đổi như thế nào:
Căn cứ theo quy định tại Điều 189 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, đối chất được quy định như sau: 1. Trường hợp có mâu thuẫn trong lời khai giữa hai người hay nhiều người mà đã tiến hành các biện pháp điều tra khác nhưng chưa giải quyết được mâu thuẫn thì Điều tra viên tiến hành đối chất. Trước khi tiến hành đối chất, Điều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp để cử Kiểm sát viên kiểm sát việc đối chất. Kiểm ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 138 Bộ luật tố tụng hình sự 2003, đối chất được quy định như sau: 1. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong lời khai giữa hai hay nhiều người thì Điều tra viên tiến hành đối chất. 2. Nếu có người làm chứng hoặc người bị hại tham gia đối chất thì trước tiên Điều tra viên phải giải thích cho họ biết trách nhiệm về việc từ chối, trốn tránh khai báo hoặc cố tình khai báo gian dối. Việc này phải ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 113 Bộ luật tố tụng hình sự 1988, đối chất được quy định như sau: 1- Trong trường hợp có sự mâu thuẵn trong lời khai giữa hai hay nhiều người thì điều tra viên tiến hành đối chất. 2- Nếu có người làm chứng hoặc người bị hại tham gia đối chất thì trước tiên điều tra viên phải giải thích cho họ biết trách nhiệm về việc từ chối, trốn tránh khai báo hoặc cố tình khai báo gian dối. Việc này phải ...