Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ là quy định liên quan đến hợp đồng dịch vụ được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995 với tên gọi đơn phương đình chỉ hợp đồng. Bản chất của hợp đồng dịch vụ chính là sự thỏa hiệp giữa ý chí các bên, cùng nhau đưa ra các điều khoản, tự do quy định nội dung hợp đồng, tự do xác định phạm vi quyền và nghĩa vụ của các bên. Do đó, trong quá trình thực hiện hợp đồng thì các bên có quyền đơn phương chấm dứt nhằm bảo vệ quyền lợi của mình, tuy nhiên khi thực hiện hành vi nêu trên phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật để bảo đảm lợi ích hợp pháp của bên còn lại.

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ được quy định như sau: - Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 525 Bộ luật Dân sự 2005, Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ được quy định như sau: 1. Trong trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên thuê dịch vụ thì bên thuê dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên thuê dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 549 Bộ luật Dân sự 1995, Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ được quy định như sau: 1- Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển, nếu để tài sản bị mất mát hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 544 của Bộ luật này. 2- Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản được thuê ...

Hợp đồng dịch vụ