Đơn vị tính sử dụng trong kế toán

Đơn vị tính sử dụng trong kế toán là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật kế toán 2003, trước đây Pháp lệnh Kế toán và thống kê năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng nhà nước ban hành không nhắc tới quy định nêu trên.

Theo đó, kế toán được hiểu là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân...Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế. Và đơn vị tính sử dụng trong kế toán phải được quy định và thống nhất rõ ràng nhằm bảo đảm quá trình thực hiện các nghiệp vụ được chính xác.

Đơn vị tính sử dụng trong kế toán thay đổi như thế nào:
Đơn vị tính sử dụng trong kế toán được quy định tại Điều 10 Luật kế toán 2015 như sau: - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, thì đơn vị kế toán phải ghi theo nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối ...

Đơn vị tính sử dụng trong kế toán được quy định tại Điều 11 Luật Kế toán 2003, theo đó: Đơn vị tính sử dụng trong kế toán gồm: 1. Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là "đ", ký hiệu quốc tế là "VND"). Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà ...