Đồng phạm trong vụ án hình sự

Đồng phạm là một trong những quy định pháp luật hình sự, được quy định lần đầu tiên tại Bộ luật hình sự 1999 và phát triển dần qua các chế định sau này. Trong một vụ án đồng phạm, có thể có đủ bốn loại hành vi (tổ chức, thực hành, giúp sức, xúi giục) nhưng cũng có thể không đầy đủ, mà chỉ có một hoặc hai hành vi nêu trên. Người đồng phạm có thể tham gia một hoặc nhiều hành vi khác nhau, từ đầu đến cuối hoặc chỉ một giai đoạn của quá trình phạm tội. Những người tham gia vào vụ án đồng phạm đều có hành vi nguy hiểm cho xã hội, những hành vi này đều có mỗi liên hệ thống nhất với nhau, đều tạo điều kiện hỗ trợ cho việc thực hiện tội phạm.
Trong một vụ đồng phạm, những người tham gia tuy phạm cùng một tội nhưng tính chất và
mức độ tham gia của mỗi người là khác nhau. Cho nên, khi xác định trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm cũng như người thực hành trong đồng phạm phải xem xét mức độ và tính chất tham gia của mỗi người. Mức độ tham gia càng lớn thì hậu quả nguy hại cho xã hội càng cao. Do đó trách nhiệm hình sự phải tương xứng với mức độ tham gia của mỗi người thực hành trong đồng phạm.

Đồng phạm trong vụ án hình sự thay đổi như thế nào:
Điều 17 Bộ luật hình sự 2015 quy định về đồng phạm: Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức. Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm. Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực ...

Với dự kiện bạn nêu lên thì B không phải là đồng phạm của C trong vụ án trộm cắp tài sản do C gây ra. Theo quy định tại Điều 20 BLHS. Đồng phạm 1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. 2. Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức đều là những người đồng phạm. Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm. Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ ...

Định nghĩa đồng phạm được quy định tại Điều 17 Bộ luật hình sự 1985, theo đó: 1- Hai hoặc nhiều người cố ý cùng thực hiện một tội phạm là đồng phạm. 2- Người thực hành, người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức đều là những người đồng phạm. Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm. Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm. Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội ...