Giá thuê khoán

Giá thuê khoán là quy định liên quan đến hợp đồng thuê khoán tài sản lần đầu tiên được ghi nhận tại Bộ luật dân sự 1995. Bản chất của hợp đồng thuê khoán tài sản chính là sự thỏa hiệp giữa ý chí các bên, cùng nhau đưa ra các điều khoản, tự do quy định nội dung hợp đồng, tự do xác định phạm vi quyền và nghĩa vụ của các bên. Và giá thuê được xem như là điều khoản then chốt quyết định hợp đồng có được giao kết và thực hiện trên thực tế hay không, bởi vì khi tham gia quan hệ thuê khoán thì bên thuê sẽ quan tâm họ mất bao nhiều tiền để được sử dụng, khai thác tài sản đó còn bên cho thuê sẽ quan tâm rằng mình sẽ nhận được bao nhiều tiền từ tài sản cho thuê. Pháp luật dân sự ghi nhận quy định giá thuê giúp các bên căn cứ vào đó để thực hiện, hạn chế những tranh chấp liên quan đến vấn đề giá thuê khoán.

Giá thuê khoán thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì giá thuê khoán và việc giao tài sản thuê khoán được quy định như sau: - Giá thuê khoán Giá thuê khoán do các bên thỏa thuận; nếu thuê khoán thông qua đấu thầu thì giá thuê khoán là giá được xác định theo kết quả đấu thầu. - Giao tài sản thuê khoán: + Khi giao tài sản thuê khoán, các bên phải lập biên bản đánh giá tình trạng của tài sản thuê khoán và xác định giá trị tài ...

Giá thuê khoán tài sản được quy định tại Điều 504 Bộ luật dân sự 2005, theo đó: Giá thuê khoán do các bên thoả thuận; nếu thuê khoán thông qua đấu thầu thì giá thuê khoán là giá được xác định khi đấu thầu. Ngoài ra, theo Bộ luật dân sự 2005 thì việc giao tài sản thuê khoán được quy định như sau: Khi giao tài sản thuê khoán, các bên phải lập biên bản đánh giá tình trạng của tài sản thuê khoán và xác định giá trị tài sản ...

Giá thuê khoán tài sản được quy định tại Điều 507 Bộ luật dân sự 1995, theo đó: Giá thuê khoán do các bên thoả thuận; nếu thuê khoán thông qua đấu thầu, thì giá thuê khoán là giá được xác định khi đấu thầu. Ngoài ra, theo Bộ luật dân sự 1995 thì việc giao tài sản thuê khoán được quy định như sau: Khi giao tài sản thuê khoán, các bên phải lập biên bản đánh giá tình trạng của tài sản thuê khoán và xác định giá trị tài sản ...