Giá tính thuế giá trị gia tăng

Giá tính thuế giá trị gia tăng lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Thuế giá trị gia tăng 1997 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Thuế giá trị gia tăng sau này.

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế gía trị gia tăng động viên sự đóng góp của tất cả mọi người dân thông qua hành vi tiêu dùng của họ. Với phạm vi điều chỉnh rộng như vậy, thuế giá trị gia tăng hiện nay là một trong những sắc thuế quan trọng trong hệ thống thu thuế của Nhà nước. Giá tính thuế và thuế suất là căn cứ để tính thuế giá trị gia tăng, việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng phải tuân thủ nguyên tắc chung của Luật Thuế giá trị gia tăng. Giá tính thuế này còn bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Giá tính thuế giá trị gia tăng thay đổi như thế nào:
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Các hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật tại Điều 5 Luật Thuế giá trị ...

Theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2006 thì thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Các hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật tại Điều 5 Luật Thuế ...

Theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2006 thì thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Các hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật tại Khoản 1 Điều 1 ...

Theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2004 thì thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Các hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật tại Điều 4 Luật Thuế ...