Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, trước đây Bộ luật tố tụng hình sự 1988 được ban hành nhưng không nhắc tới quy định nêu trên.

Xét xử là hoạt động đặc trưng, là chức năng nhiệm vụ của Tòa án. Tòa án là cơ quan duy nhất của một nước đảm nhiệm chức năng xét xử, không ai có thể buộc tội mà không qua xét xử của Tòa án và kết quả xét xử phải được công bố bằng bản án. Vì vậy hoạt động này được tiến hành theo cách thức hay thủ tục nhất định dựa trên những nguyên tắc tố tụng hết sức nghiêm ngặt.

Bởi vì kết quả của nó ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan. Và trong trường hợp vụ án hình sự có vấn đề liên quan đến dân sự thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét để giải quyết theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm lợi ích của bên liên quan.

Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự thay đổi như thế nào:
Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được quy định tại Điều 30 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2008). Theo đó: Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án ...

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 19/2003/QH11, giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được quy định như sau: Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Trong trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì có ...