Giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là một quy định trong pháp luật dân sự được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995, trước đây Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành không đề cập đến quy định nêu trên. Hàng ngày, chúng ta tham gia rất nhiều giao dịch khác nhau để phục vụ cho đời sống sinh hoạt từ lớn đến nhỏ và đó gọi chung là giao dịch dân sự. Cách thức thể hiện của giao dịch dân sự là rất đa dạng, việc lựa chọn hình thức nào để xác lập sẽ dựa vào ý chí của các chủ thể tham gia, hoàn cảnh, điều kiện và những yếu tố khác. Pháp luật cho phép chủ thể tự do lựa chọn hình thức giao dịch nhưng trong một số trường hợp đặc biệt thì không có sự lựa chọn mà phải bắt buộc tuân theo. Ví dụ các vấn đề liên quan đến đất đai, nhà ở thì phải tuân thủ pháp luật dân sự nói chung và pháp luật về đất đai, nhà ở nói riêng.

Giao dịch dân sự thay đổi như thế nào:
Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới Giao dịch dân sự được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/1/2017). Theo đó, Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. (Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015) Còn mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó. (Điều 118 Bộ luật Dân ...

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2005 33/2005/QH11 thì khái niệm giao dịch dân sự được quy định cụ thể như sau: Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: - Người tham ...

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 1995 44-L/CTN thì khái niệm giao dịch dân sự được quy định cụ thể như sau: Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương hoặc hợp đồng của cá nhân, pháp nhân và của các chủ thể khác nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó. Giao dịch dân sự có ...

Giao dịch dân sự