Giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật

Giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 9 Luật Quốc tịch Việt Nam 1998 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Quốc tịch Việt Nam sau này.

Quốc tịch là mối liên hệ pháp lý giữa cá nhân đối với nhà nước nhất định, biểu hiện ở tổng thể các quyền và nghĩa vụ của người đó được pháp luật của Nhà nước quy định và bảo đảm thực hiện. Quốc tịch gắn liền với mỗi con người từ khi sinh ra đến khi chết và là tiền đề để họ được hưởng các quyền công dân và thực hiện nghĩa vụ công dân đối với nhà nước mà mình mang quốc tịch.

Chính vì tầm quan trọng của yếu tố quốc tịch, Luật Quốc tịch Việt Nam đã quy định rõ một số nguyên tắc nhằm giữ quốc tịch của cá nhân khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật. Đây là quy định quan trọng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân của minh.

Giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật thay đổi như thế nào:
Giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật được quy định tại Luật quốc tịch Việt Nam 2008 24/2008/QH12, theo đó: Việc kết hôn, ly hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự và con chưa thành niên của họ (nếu có). Trên đây là tư vấn về giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật. Mong ...

Giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật được quy định tại Luật Quốc tịch Việt Nam 1998 07/1998/QH10, theo đó: Việc kết hôn, ly hôn và huỷ việc kết hôn trái pháp luật giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự, cũng như của con chưa thành niên của họ. Trên đây là tư vấn về giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật giai ...

Giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật được quy định tại Luật Quốc tịch việt Nam 1988 8-LCT/HĐNN8, theo đó: Việc kết hôn, ly hôn và việc huỷ kết hôn trái pháp luật giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch không làm thay đổi quốc tịch của họ. Trên đây là tư vấn về giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật theo quy định cũ. Mong rằng những ...

Quốc tịch Việt Nam