Gửi bản án, quyết định phúc thẩm trong tố tụng dân sự

Gửi bản án, quyết định phúc thẩm là quy định liên quan đến pháp luật tố tụng được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật tố tụng dân sự 2004, trước đây Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng nhà nước ban hành không nhắc tới vấn đề nêu trên.

Tố tụng dân sự được hiểu là tổng thể các quy trình, thủ tục, công đoạn có mối quan hệ chặt chẽ, liên tiếp với nhau để thông qua đó các chủ thể tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật, đưa ra các biện pháp cần thiết để giải quyết các tranh chấp dân sự một cách khách quan, công bằng, đúng pháp luật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia.

Do đó, sau khi có bản án, quyết định phúc thẩm thì cơ quan có thẩm quyền phải tiến gửi cho những cá nhân, tổ chức liên quan trong thời hạn nhất định giúp họ nắm bắt được thông tin để thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình.

Gửi bản án, quyết định phúc thẩm trong tố tụng dân sự thay đổi như thế nào:
Gửi bản án, quyết định phúc thẩm dân sự được quy định tại Điều 315 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, theo đó: 1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra bản án, quyết định phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc ...

Việc gửi bản án, quyết định phúc thẩm trong tố tụng dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 281 Bộ Luật tố tụng dân sự 2004 như sau: Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày ra bản án, quyết định phúc thẩm, Toà án cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho Toà án đã xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, người đã kháng cáo, người có quyền lợi, ...

Phiên tòa phúc thẩm dân sự