Hành vi vi phạm trong phát hành phim

Hành vi vi phạm trong phát hành phim lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 50 Luật Điện ảnh 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật điện ảnh sau này.

Điện ảnh là loại hình nghệ thuật tổng hợp gắn liền với phương thức sản xuất công nghiệp. Hoạt động điện ảnh nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, tình cảm, nâng cao dân trí và trình độ thẩm mỹ, góp phần đáp ứng nhu cầu chính đáng sinh hoạt văn hoá và tinh thần của nhân dân. Hoạt động điện ảnh bao gồm các lĩnh vực chủ yếu: sản xuất phim, phổ biến phim (phát hành phim và chiếu phim), xuất, nhập khẩu phim. Trong đó, phát hành phim là quá trình lưu thông phim thông qua hình thức bán, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu.

Hiện nay các vi phạm trong phát hành phim ngày càng phổ biến, về nguyên tắc việc phát hành phim phải thực hiện đúng theo nội dung đã đăng ký. Theo quy định của Luật điện ảnh thì những hành vi vi phạm tùy mức độ mà có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại nếu có.

Hành vi vi phạm trong phát hành phim thay đổi như thế nào:
Theo quy định của pháp luật thì hoạt động điện ảnh là hoạt động bao gồm sản xuất phim, phát hành phim và phổ biến phim. Trong đó, phát hành phim là quá trình lưu thông phim thông qua hình thức bán, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu. Các hành vi có tác động tiêu cực đến hoạt động phát hành phim đều bị pháp luật nghiêm cấm. Theo đó, theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Luật Điện ảnh sửa đổi 2009 và Điều 50 Luật Điện ảnh 2006 thì từ ...

Theo quy định của pháp luật thì hoạt động điện ảnh là hoạt động bao gồm sản xuất phim, phát hành phim và phổ biến phim. Trong đó, phát hành phim là quá trình lưu thông phim thông qua hình thức bán, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu. Các hành vi có tác động tiêu cực đến hoạt động phát hành phim đều bị pháp luật nghiêm cấm. Theo đó, theo quy định tại Điều 50 Luật Điện ảnh 2006 thì trước ngày 01/10/2009, pháp luật nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân ...