Hóa đơn

Hóa đơn là quy định, khái niệm được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật kế toán 2003, trước đây Pháp lệnh Kế toán và thống kê năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng nhà nước ban hành không nhắc tới quy định nêu trên.

Theo đó, hoá đơn được xem là chứng từ thương mại thể hiện quan hệ mua bán, trao đổi giữa các chủ thể trong một nền kinh tế. Vai trò của nó là hết sức quan trọng, ngoài việc đáp ứng quản lý nhà nước về thuế thì nó còn ghi nhận doanh thu chi phí và đồng thời hóa đơn còn là căn cứ để giải quyết các tranh chấp trong quan hệ mua bán liên quan đến vấn đề vi phạm hợp đồng.
Chính vì tầm quan trọng nêu trên, việc phát hành, lập, in, viết, sửa chữa… liên quan đến hóa đơn phải tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn cụ thể.

Hóa đơn thay đổi như thế nào:
Hóa đơn trong kế toán được quy định tại Điều 20 Luật kế toán 2015 như sau: - Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. - Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hoá đơn thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Trên đây là quy định về hóa đơn kế toán. Để hiểu rõ ...

Hóa đơn bán hàng được quy định tại Luật Kế toán 2003 03/2003/QH11, theo đó: 1. Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn bán hàng giao cho khách hàng. Trường hợp bán lẻ hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ dưới mức tiền quy định mà người mua hàng không yêu cầu thì không phải lập hóa đơn bán hàng. Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp bán hàng và mức tiền bán hàng không phải lập hóa đơn ...