Hoa hồng môi giới bất động sản

Hoa hồng môi giới bất động sản lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Kinh doanh bất động sản 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Kinh doanh bất động sản sau này nhằm hoàn thiện pháp luật quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế.

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Môi giới bất động sản cũng là một nghề môi giới thương mại, nhưng lại có tính đặc thù riêng. Khi thực hiện công việc của mình, người môi giới bất động sản được nhận tiền dịch vụ dưới hình thức thù lao môi giới không phụ thuộc vào kết quả giao dịch hoặc hoa hồng môi giới khi giao dịch thành công. Hoạt động môi giới đóng vai trò quan trọng trong thị trường kinh doanh bất động sản, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao dịch phát triển, đảm bảo chất lượng bất động sản giao dịch trên thị trường.

Hoa hồng môi giới bất động sản thay đổi như thế nào:
Hoa hồng môi giới bất động sản được quy định tại Điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, theo đó: 1. Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 2. Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 47 Luật kinh doanh bất động sản 2006, hoa hồng môi giới bất động sản được quy định như sau: 1. Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản được hưởng một khoản tiền hoa hồng môi giới theo hợp đồng môi giới khi bên được môi giới ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản. 2. Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận theo tỷ lệ phần trăm của giá trị hợp ...