Hội đồng trường dạy nghề

Hội đồng trường dạy nghề lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Dạy nghề 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua Luật Giáo dục nghề nghiệp sau này.

Theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo các loại hình công lập, tư thục hoặc có vốn đầu tư nước ngoài. Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường và được áp dụng đối với trường trung cấp, trường cao đẳng công lập. Thẩm quyền, thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của hội đồng trường và các thành viên hội đồng trường được quy định trong Điều lệ trường trung cấp, Điều lệ trường cao đẳng và quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hội đồng trường dạy nghề thay đổi như thế nào:
Hội đồng trường dạy nghề được quy định tại Điều 11 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, theo đó: 1. Hội đồng trường được thành lập ở trường trung cấp, trường cao đẳng công lập. 2. Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường; b) Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp ...

Hội đồng trường dạy nghề được quy định tại Điều 47 Luật Dạy nghề 2006, theo đó: 1. Hội đồng trường được thành lập đối với trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề công lập; hội đồng quản trị được thành lập đối với trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề tư thục có từ hai thành viên góp vốn trở lên (sau đây gọi chung là hội đồng trường). 2. Hội đồng trường có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, kế ...