Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự là quy định liên quan đến pháp luật tố tụng dân sự được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành.

Tố tụng dân sự được hiểu là tổng thể các quy trình, thủ tục, công đoạn có mối quan hệ chặt chẽ, liên tiếp với nhau để thông qua đó các chủ thể tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật, đưa ra các biện pháp cần thiết để giải quyết các tranh chấp dân sự một cách khách quan, công bằng, đúng pháp luật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia quan hệ tố tụng dân sự.

Theo đó, đối với những vụ án dân sự ở giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm thì sẽ có hội đồng tham gia xét xử với những thành phần cụ thể nhằm bảo đảm quá trình tố tụng được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự thay đổi như thế nào:
Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016). Theo đó, 1. Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán hoặc toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao. 2. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ...

Thành phần Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự trước ngày 01/07/2016 được quy định tại Điều 54 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 với nội dung như sau: - Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm Toà án nhân dân cấp tỉnh là Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh. Khi Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh tiến hành giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải có ...

Trước ngày 01/01/2005, thành phần Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 16 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành với nội dung như sau: - Hội đồng xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Toà án dân sự Toà án nhân dân tối cao gồm ba thẩm phán. - Uỷ ban thẩm phán, Hội đồng thẩm phán Toà án nhân ...