Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự là quy định liên quan đến pháp luật tố tụng dân sự được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành. Tố tụng dân sự được hiểu là tổng thể các quy trình, thủ tục, công đoạn có mối quan hệ chặt chẽ, liên tiếp với nhau để thông qua đó các chủ thể tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật, đưa ra các biện pháp cần thiết để giải quyết các tranh chấp dân sự một cách khách quan, công bằng, đúng pháp luật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia quan hệ tố tụng dân sự. Theo đó, đối với những vụ án dân sự ở giai đoạn sơ thẩm thì sẽ có hội đồng tham gia xét xử với những thành phần cụ thể nhằm bảo đảm quá trình tố tụng được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thay đổi như thế nào:
Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016). Theo đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Việc xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn do ...

Theo quy định tại Điều 52 Bộ luật tố tụng dân sự, Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân. Trong trường hợp đặc biệt thì Hội đồng xét xử sơ thẩm có thể gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm nhân dân. ...

Thành phần hội đồng xét xử sở thẩm vụ án dân sự được quy định tại Khoản 1 Điều 16 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành, theo đó: Hội đồng xét xử sơ thẩm hoặc sơ thẩm đồng thời chung thẩm gồm một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân. Trên đây là tư vấn về thành phần hội đồng xét xử sở thẩm vụ án dân sự theo Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ ...