Hội Nhà báo Việt Nam

Hội Nhà báo Việt Nam là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật Báo chí 1989, trước đây Sắc lệnh số 282/SL về việc quy định chế độ báo chí do Chủ tịch nước ban hành không nhắc tới quy định nêu trên.

Theo đó, báo chí có vai trò trước hết là để thỏa mãn nhu cầu thông tin của xã hội. Thông qua báo chí, người dân có thể phát biểu ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề trong đời sống, thể hiện sự giám sát và phản biện của mình. Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, vai trò tích cực của cộng đồng truyền thông đã thúc đẩy quá trình xã hội hóa các hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Và Hội nhà báo Việt Nam được xem là tổ chức đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà báo. Do đó Hội sẽ có một số quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Hội Nhà báo Việt Nam thay đổi như thế nào:
Hội Nhà báo Việt Nam được quy định tạiLuật Báo chí 2016 như sau: 1. Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội. 2. Hội Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; b) Ban hành và tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; c) Tham gia ý kiến xây dựng ...

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội nhà báo Việt Nam được quy định tại Luật Báo chí 1989 29-LCT/HĐNN8, theo đó: Hội nhà báo Việt Nam có quyền và nghĩa vụ tham gia xây dựng và góp phần thực hiện chính sách thông tin - báo chí ; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà báo. Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội nhà báo Việt Nam theo Luật Báo chí 1989. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy ...