Hợp đồng về nhà ở

Giao dịch về nhà ở rất thông dụng và thường mang giá trị lớn. Trong hệ thống quy phạm pháp luật thực định, chế định về nhà ở luôn chiếm vị trí quan trọng trong đó, trình tự, Hợp đồng về nhà ở lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật nhà ở 2005 và nội dung này tiếp tục được hoàn thiện qua các lần sửa đổi Luật nhà ở sau đó.

Theo tinh thần của Luật nhà ở thì giao dịch dân sự về nhà ở chỉ được thực hiện dưới một (hoặc nhiều) hình thức nhất định, được quy định rõ trong điều luật về các hình thức giao dịch về nhà ở. Về nguyên tắc, cũng giống như các loại hợp đồng dân sự khác, hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung tại luật nhà ở.

Hợp đồng về nhà ở thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở 2014 thì nội dung của hợp đồng về nhà ở được quy định cụ thể như sau: Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây: - Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên; - Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng ...

Tại Luật nhà ở 2005 56/2005/QH11 quy định trước ngày 01/07/2015, hợp đồng về nhà ở gồm có những nội dung sau đây: - Tên và địa chỉ của các bên; - Mô tả đặc điểm của nhà ở; - Giá và phương thức thanh toán nếu trong hợp đồng có thoả thuận về giá; - Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành (nếu có); thời hạn cho thuê; cho mượn, cho ở nhờ; uỷ quyền quản lý; - Quyền và nghĩa vụ của các bên; - Cam kết của các bên; - ...